حقیقت شعر

جوانمردا !

این شعرها را چون آینه دان!

آخر دانی که آینه را صورتی نیست، در خود

اما هر که نگه کند،صورت خود صورت خود تواند دیدن.

همچنین می دان که شعر را، در خود، هیچ معنایی نیست!

اما هر کسی از او آن تواند دیدن که نقد روزگار و کمال کار او است.

و اگر گویی:

(( شعر را معنی آن است که قائلش خواست و دیگران معنی دیگر وضع می کنند از خود.))

این همچنان است که کسی گوید:

(( صورت آینه،صورت روی صیقلی ای است که اول ان صورت نموده.))

و این معنی را تحقیق و غموضی هست که اگر در شرح آن آویزم،از مقصود باز مانم.

شهید عین القضات همدانی

                                              

/ 0 نظر / 3 بازدید