تنهایی
باید تلقین کرد...
باید در و دیوارها را دور زد
یا خود را به کوچه علی چپ زد
یا میتوان حتی یهویی تلفن را برداشت و گفت الوووو...
بعد لبخندی زد و گفت ای بابا قطع شد !
گاهی باید الکی گفت
جانم؟ کسی مرا صدا کرد ؟؟؟
گاهی باید خندید ، باید دوید ، باید فرار کرد...
راستی 
کسی مرا صدا کرد ؟
جـــانــم ؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 8 بازدید