چین‌ های روی صورتت اثرات پیری نیست ، 
جای خالی‌ نوازش دست های من است . . .
مـادرم !

/ 1 نظر / 9 بازدید
شعله

قربونت برم مادر