دلم میخواد 
یه مدتی همین جور بیخیـال 
برای خودم زندگی کنم ،
فقـط برای خودم 
حتی به خودم هم فکر نکنم !
همیـن جوری بی فکر 
بدون این که منتظر چیزی باشم ، 
یا منتظر کسی...
.
محسن یلفانی

/ 0 نظر / 28 بازدید