زنــــدگـــی هیـچ وقـت انــدازه تنـمان نـشد,


 حتی وقتی

 

 

خــودمــان بــریــدیــم و دوخـتـیـم...!

/ 0 نظر / 12 بازدید