چه فرقی می کند..
در سیرک یا در خانه؟!!

خنده ات که تلخ باشد،
دلت کــه خون باشد،

تو هم دلقکی..!!

/ 0 نظر / 9 بازدید