گــــفــــتــــم :
ای جنگـــل پیـــــر
تازگی ها چه خبــــر؟
پـــوز خنـــــدی زد و گفت:
هیچ،کابوس تبر؛
گفتم از چوبِ درختانِ بهار،
چه کسان بهره برند؟
گفت: آنان که درختند و به ظاهر تبرند!
گفتم اما مگر از جنس خودت نیست تبر؟!
پوز خندی زد و گفت:
تازگی هــــا چه خبر؟!
                                                                      یه جای دنج
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 9 بازدید