فردا همچون صفحه ای نا نوشته است.آن را چنان که شایسته است،بنویسیم.