بعضی فکر می کنند این منصفانه نیست که خدا کنار گل سرخ خار گذاشته ،

بعضی دیگر خدا را ستایش می کنند که کنار خارها گل سرخ گذاشته است. 

                                             منبع:مجله زوم