من فکر میکنم آدما با نبودن مادر یتیم می شن نه پدر.خدایا مامانمو همیشه سالم نگه دار.