عکس زیر به عنوان عکس منتخب سال انتشار یافته است.نکته ای که در آن است بی شباهت به نظر و قضاوت عجولانه و سطحی ما در باره ی زندگی دیگران نیست.