باران می آید.امروز حضور خدا سخاوتمندتر است.همه جا خیس است ولی چشمان من خیس تر.من اینجا زیر بارانم.تو آنجا زیر سایبان ایستاده ای.