شریف ترین دلهادلی است که اندیشه ی

آزار کسان درآن نباشد.