من از بینوایی نیم روی زرد                              غم بینوایان رخم زردکرد.