مامان نازنینم :من از سال 1376 طعم واقعی بودن با شما را تجربه کردم.زنده باشید و سالم.